Принцот Вилијам мисли само на пелени

Ви­ли­јам ре­че де­ка це­ло вре­ме мис­лел на бе­беш­ки ра­бо­ти и не бил фо­ку­си­ран на иг­ра­та..

Принцот Ви­ли­јам додека иг­ра­л поло со брат му Ха­ри на при­сут­ни­те им рече де­ка му го­ди што из­ле­гол од до­ма на ед­но поп­лад­не.

Три­е­сет и ед­но­го­диш­ни­от принц го пос­тиг­на по­бед­нич­ки­от по­ен за не­го­ви­от тим и по­доц­на му да­доа ми­ни пал­ка за по­ло ка­ко по­да­рок за син му. На ше­га пра­ша да­ли мо­же да му да­дат пе­ле­ни во за­ме­на за пал­ка­та и им ка­жа на гос­ти­те де­ка се­ка­ко тре­ба да ку­пи на вра­ќа­ње. 

Ви­ли­јам ре­че де­ка це­ло вре­ме мис­лел на бе­беш­ки ра­бо­ти и не бил фо­ку­си­ран на иг­ра­та.Copyright 2019 Falanga Сите права се задржани.
Текстот не смее да се печати или емитува, во целина или во делови без договор со Falanga.Scroll To Top